Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat följande kvalitetspolicy:


FIDDES AB ska tillgodose myndigheters krav/regler och kundernas förväntningar på våra produkter och tjänster.
Kvalitet är centralt för allt vi gör och är därigenom en av våra viktigaste uppgifter i våra uppdrag. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete, hur kvaliteten blir på arbetsplatsen och effektivitet och strävan efter felfrihet.

Kvalitetsarbetet skall medverka till att öka FIDDES AB:s konkurrensförmåga och lönsamhet. Det skall underlätta verksamheten och säkerställa nöjda kunder och medarbetare 

 

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet,
 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
 • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare, och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa,
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet,
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt,
 • medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang för kvalitetsarbete uppnås
 • om kompetens saknas finns två vägar, -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

Företaget ser över sina miljöaspekter och strävar efter att ständigt effektivisera sitt miljöarbete samt ha ett högt hållbarhetstänk inom hela organisationen.

 

Detta gör vi genom att:

 

 • Efterleva miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet som minimikrav.
 • Sträva efter att minimera avfallsmängderna, källsortera avfall och se till att det omhändertas på ett bra sätt.
 • Alla medarbetare och anlitade underentreprenörer deltar i vårt praktiska miljöarbete
 • Utbilda och motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Beakta miljöaspekter vid val av material och produkter.
 • Ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter.
 • Genom att arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga miljömål med årlig uppföljning.
 • Ha regelbundna genomgångar av företagets miljöpåverkan.

Vi har med utgångspunkt från vårt de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

 

Arbetsmiljön i FIDDES AB:s verksamhet ska vara sådan att anställda som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att man trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individ. FIDDES AB:s arbetsmiljöarbete ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

 

Arbetsmiljöarbetet på FIDDES AB ska genomsyra alla beslut som fattas och aktiviteter som genomförs.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för FIDDES AB arbetsmiljöarbete inklusive inom branschnormer och strävar efter att hela tiden förbättra arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

 

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
 • vi har välskötta och städade arbetsplatser
 • vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik,
 • vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
 • arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas så som mycket bra ur såväl fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.

Kontakt

Fiddes El & Bygg

Katebo
524 91 HERRLJUNGA

Orgnr: 556776-5846

Telefon: 0708-400 136
E-post: info@fiddes.se